sponsoren

Frije Fugel
Horeca Slagerij De Vries
Rabobank Zuidwest Friesland
Zandstra sport
v.d. Wal motoren
Regts
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > avg

AVG

AVG Avondvierdaagse Sneek

Stichting Avondvierdaagse Sneek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens bestuur:

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Avondvierdaagse Sneek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

A. Individuele inschrijvingen voor de Avondvierdaagse

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • m/v
 • adres /postcode / woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

B. Verkeersregelaars / vrijwilligers

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

C.      Inschrijving scholen (alleen van de contactpersonen)

 • Voor- en achternaam
 • adres /postcode / woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avondvierdaagse-sneek.frl, dan verwijderen wij deze informatie                

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Avondvierdaagse Sneek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je inschrijving voor de Avondvierdaagse te registreren en je de juiste herinnering te kunnen overhandigen na het evenement.
 • Om inzage te krijgen in het totaal aantal deelnemers aan het evenement (i.v.m. vergunning).

 Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Avondvierdaagse Sneek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Avondvierdaagse Sneek) tussen zit. Stichting Avondvierdaagse Sneek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

A. Google voor nonprofits                 https://www.google.nl/nonprofits/

 • E-mail
 • Website
 • Opslag

B. Formdesk zakelijk                        https://nl.formdesk.com/

 • Inschrijfformulier
 • Contactformulier

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Avondvierdaagse Sneek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens(A. B. C.) > 12 maanden > vanuit het opgebouwde bestand weer kunnen benaderen voor het jaarlijks terugkerende evenement. Dit geldt alleen voor (A.) verkeersregelaars, (B.) vrijwilligers en (C.) contactpersonen van de deelnemende scholen.
 • Persoonsgegevensindividueel of als groep ingeschreven deelnemers > vanaf inschrijving tot 1 week na het evenement > deelnemersregistratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Avondvierdaagse Sneek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Avondvierdaagse Sneek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Avondvierdaagse Sneek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@avondvierdaagse-sneek.frl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Avondvierdaagse Sneek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Avondvierdaagse Sneek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur per e-mail: info@avondvierdaagse-sneek.frl